• Home
  • Референтни обекти

Референтни обекти

Референции от Възложители и партньори

Референции

Референции

RUTEX LTD

Референции

Референции

Референции

Референции

Референции

Референции

Референции

Референции

Изпълнени проекти за пречистване на природни води

1. Доклад за технологичното състояние и препоръки за модернизация на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) „Хубча“ и ПСПВ „Превала“ – гр. Смолян, 2018 г.;
2. Разширен прединвестиционен проект (ПИП) за реконструкция на ПСПВ „Енчец“ – гр. Кърджали, 2018 г.;
3. Разширен ПИП за ПСПВ „Чупрене“ – гр. Белоградчик, 2018г.;
4. Разширен ПИП за ПСПВ „Павел баня“ – за гр. Павел баня, 2018г.;
5. ПИП за подобряване качествата на питейната вода (намаляване съдържанието на нитрати в питейната вода) в гр. Раднево, гр. Гълъбово, гр. Чирпан и в още 30 населени места в област Стара Загора, включващи изграждане на нови водоизточници и външни довеждащо водопроводи, 2018г.

По-важни проекти за сградни ВиК инсталации