Услуги

Пречистване на природни води
Пречистване на повърхностни и подземни природни води за питейно-битови и технологични нужди.
Улични ВиК мрежи и съоръжения
Проектиране на улични водоснабдителни и канализационни мрежи.

Пречистване на отпадъчни води
Пречистване на битови и технологични отпадъчни води преди заустването им във водоприемника.
Сградни ВиК инсталации и отклонения
Проектиране на сградни ВиК инсталации и отклонения за ново строителство и преустройства.