• Home
  • Пречистване на отпадъчни води

Пречистване на отпадъчни води

Пречистване на битови и технологични отпадъчни води преди заустването им във водоприемника.
Отпадъчните води от бита и различни видове производства, извън границите на населените места (урбанизираните територии), следва да преминат през задължителна физична и/или биологична обработка преди да бъдат отведени във водоприемника. В някои случаи такава обработка се налага и за силно замърсени производствени отпадъчни води, които се отвеждат в градската канализация.

Български и Европейски нормативни изисквания и ограничения за качеството на отпадъчните води, които могат да бъдат заустени във води обекти или канализация:

Ние изготвяме проекти за пречиствателни станции за битови и технологични отпадъчни води във всички части и фази на проектирането. При необходимост екипът ни може да съдейства за установяване качествения състав на отпадъчната вода.

Примери за избор на схема на пречистване в зависимост от дебита:

Малки модулни пречиствателни станции за еднофамилни къщи – готов търговски продукт /източник ACO/

Модулни пречиствателни станции за многофамилни къщи и комплекси – готов търговски продукт /източник ACO/

В случай, че възложителят не желае да използва готови търговски продукти, ние може да изготвим индивидуален проект за пречиствателно съоръжение, съобразен изцяло с конкретните нужди.