• Home
  • Пречистване на природни води

Пречистване на природни води

Пречистване на повърхностни и подземни природни води за питейно-битови и технологични нужди.
Природните води трябва да отговарят на нужните нормативни и технологични изисквания за качество в зависимост от целта на тяхната употреба. Най-често тези изисквания се постигат след подходяща физична и/или физикохимична обработка.

Нормативните изисквания за качество на водата, използвана за питейно-битови нужди, са регламентирани в българското и европейското законодателство:

Ние изготвяме проекти за пречиствателни станции за питейни и технологични води във всички части и фази на проектирането. При необходимост екипът ни може да съдейства за установяване качествения състав на водата от водоизточника.

Примери за избор на схема на пречистване в зависимост от дебита:

Напорна филтрация през пясъчен слой при малки пречиствателни станции за отделни жилищни сгради и комплекси, за малки населени места.

Безнапорна филтрация през гранулиран слой при големи пречиствателни станции.

В зависимост от качествения състав на водата и неговото изменение през отделните сезони, пречистването може да се сведе единствено до обеззаразяване на водата чрез използване на дезинфектанти или други подходящи методи.