• Home
  • Улични ВиК мрежи и съоръжения

Улични ВиК мрежи и съоръжения

Проектиране на улични водоснабдителни и канализационни мрежи.
Инвестиционните намерения за облагородяване на даден район или местност, за строителството на големи жилищни комплекси, за водоснабдяването и отводняването на отдалечени сгради, които се намират в или извън урбанизирани територии, най-често се нуждаят от корекция на съществуващата или изграждане на нова улична ВиК инфраструктура.
Ние изготвяме проекти по всички части и фази на инвестиционното проектиране, необходими при издаване на разрешение за строеж на:
✓ Водовземни съоръжения (кладенци, каптажи и речни водохващания);
✓ Улични водопроводи;
✓ Улична канализация;
✓ Изследване за хидравличен удар и мерки срещу него;
✓ План схеми за ВиК мрежи по чл. 108 от ЗУТ;
✓ Мотивирани предложения.

При необходимост екипът ни ще Ви консултира по всички възникнали въпроси и ще ви съдейства за получаване на изходни данни от ВиК експлоатационните дружества, а в последствие и за съгласуване на инвестиционния проект с необходимите инстанции.